PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ CƯỜNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:56:27 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:37:12 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai12:22:53 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai12:05:35 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai11:55:18 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai11:50:36 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai11:40:53 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai11:38:12 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai10:14:58 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
10Khách vãng lai10:14:38 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TGTT-00066
11Phạm Quang Sỹ10:00:28 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
12Khách vãng lai10:00:04 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai09:41:06 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
14Khách vãng lai08:16:38 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5707
15Khách vãng lai07:51:29 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Phạm Quang Sỹ07:50:29 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
17Khách vãng lai07:50:08 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai07:49:30 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Nguyễn Thị Quyên07:30:58 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
20Nguyễn Thị Quyên07:30:43 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
21Nguyễn Thị Quyên07:30:33 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
22Nguyễn Thị Quyên07:30:20 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
23Nguyễn Thị Quyên07:30:07 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Khách vãng lai07:29:56 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login.aspx
25Lê Thị Nguyệt07:10:07 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
26Lê Thị Nguyệt07:09:21 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
27Khách vãng lai07:08:44 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai07:08:30 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Vũ Thị Phương06:38:05 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/che_do_cho_diem_k1.aspx
30Khách vãng lai06:37:59 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai06:37:51 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
32Khách vãng lai06:37:33 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Nguyễn Thị Quyên06:31:41 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
34Nguyễn Thị Quyên06:31:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
35Nguyễn Thị Quyên06:31:12 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
36Nguyễn Thị Quyên06:30:55 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
37Nguyễn Thị Quyên06:30:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/default.aspx
38Khách vãng lai06:30:26 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login.aspx
39Nguyễn Thị Quyên06:24:43 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login.aspx
40Nguyễn Thị Quyên06:24:39 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
41Nguyễn Thị Quyên06:24:23 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
42Nguyễn Thị Quyên06:23:50 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
43Nguyễn Thị Quyên06:23:43 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
44Nguyễn Thị Quyên06:23:37 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
45Nguyễn Thị Quyên06:23:30 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
46Nguyễn Thị Quyên06:22:00 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
47Nguyễn Thị Quyên06:21:29 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
48Nguyễn Thị Quyên06:21:02 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/default.aspx
49Khách vãng lai06:20:28 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login.aspx
50Khách vãng lai06:19:56 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai06:18:54 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
52Phan Thị Thạch06:18:42 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
53Phan Thị Thạch06:18:36 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai06:17:38 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
55Khách vãng lai06:17:27 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
56Khách vãng lai06:17:18 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
57Khách vãng lai06:16:41 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
58Khách vãng lai06:16:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai06:16:29 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai06:16:24 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
61Khách vãng lai06:16:21 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
62Khách vãng lai06:16:16 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
63Khách vãng lai06:16:15 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai06:16:11 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Nguyễn Thị Hoa A06:15:45 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
66Nguyễn Thị Hoa A06:15:43 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
67Khách vãng lai06:14:37 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
68Khách vãng lai06:14:25 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai06:14:17 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
70Phan Thị Thạch06:13:32 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
71Nguyễn Thị Hoa A06:13:22 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
72Phan Thị Thạch06:13:10 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
73Khách vãng lai06:12:58 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
74Khách vãng lai06:12:51 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Phan Thị Thạch06:12:48 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
76Phan Thị Thạch06:12:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
77Nguyễn Thị Hoa A06:12:33 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
78Khách vãng lai06:12:28 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
79Khách vãng lai06:12:20 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Nguyễn Thị Hoa A06:12:17 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
81Khách vãng lai06:12:13 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Khách vãng lai06:12:06 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Nguyễn Thị Hoa A06:11:57 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
84Nguyễn Thị Hoa A06:11:43 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
85Nguyễn Thị Hoa A06:11:17 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
86Khách vãng lai06:11:10 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5703
87Khách vãng lai06:10:58 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
88Khách vãng lai06:10:52 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
89Khách vãng lai06:09:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
90Khách vãng lai06:07:53 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
91Trần Thị Vũ06:07:40 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
92Trần Thị Vũ06:07:19 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
93Trần Thị Vũ06:06:44 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
94Trần Thị Vũ06:06:27 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
95Khách vãng lai06:06:20 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
96Khách vãng lai06:06:13 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
97Khách vãng lai06:06:02 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
98Khách vãng lai06:05:52 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai06:05:46 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
100Khách vãng lai06:04:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6885
101Vũ Hải Yến06:01:46 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
102Vũ Hải Yến06:01:21 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
103Khách vãng lai06:00:49 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
104Khách vãng lai06:00:42 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
105Nguyễn Thị Hoa A06:00:23 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
106Nguyễn Thị Hoa A06:00:17 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
107Nguyễn Thị Hoa A06:00:10 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
108Nguyễn Thị Hoa A06:00:03 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
109Nguyễn Thị Hoa A05:59:57 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
110Nguyễn Thị Hoa A05:59:50 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
111Nguyễn Thị Hoa A05:59:41 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
112Nguyễn Thị Hoa A05:59:32 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
113Nguyễn Thị Hoa A05:59:25 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
114Nguyễn Thị Hoa A05:59:19 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
115Nguyễn Thị Hoa A05:59:12 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
116Nguyễn Thị Hoa A05:59:04 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
117Nguyễn Thị Hoa A05:58:57 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
118Nguyễn Thị Hoa A05:58:51 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
119Nguyễn Thị Hoa A05:58:46 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
120Nguyễn Thị Hoa A05:58:40 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
121Nguyễn Thị Hoa A05:58:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
122Nguyễn Thị Hoa A05:58:29 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
123Nguyễn Thị Hoa A05:57:53 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
124Nguyễn Thị Hoa A05:57:35 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
125Nguyễn Thị Hoa A05:57:06 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
126Nguyễn Thị Hoa A05:56:59 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
127Vũ Thị Phương05:55:44 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
128Khách vãng lai05:55:35 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
129Khách vãng lai05:55:25 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
130Trần Danh Thành05:44:54 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
131Trần Danh Thành05:44:47 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
132Phạm Văn Thắng05:43:21 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=328
133Khách vãng lai05:43:02 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5706
134Phạm Văn Thắng05:42:55 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Phạm Văn Thắng05:42:49 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
136Vũ Thị Phương05:42:32 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/che_do_cho_diem_k1.aspx
137Vũ Thị Phương05:42:25 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
138Vũ Thị Phương05:42:15 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
139Vũ Thị Phương05:41:58 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
140Vũ Thị Phương05:41:52 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
141Vũ Thị Phương05:41:44 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
142Nguyễn Thị Hoa A05:40:29 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
143Trần Danh Thành05:40:25 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
144Trần Danh Thành05:40:18 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
145Nguyễn Thị Hoa A05:40:14 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
146Khách vãng lai05:40:02 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
147Nguyễn Thị Hoa A05:40:00 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
148Nguyễn Thị Hoa A05:39:57 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
149Nguyễn Thị Hoa A05:39:11 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
150Khách vãng lai05:38:24 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
151Khách vãng lai05:37:52 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
152Phạm Văn Thắng05:37:20 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
153Vũ Thị Phương05:37:03 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
154Vũ Thị Phương05:36:50 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
155Phạm Văn Thắng05:36:40 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
156Vũ Thị Phương05:36:38 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
157Vũ Thị Phương05:36:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
158Khách vãng lai05:35:02 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
159Khách vãng lai05:34:15 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
160Khách vãng lai05:33:15 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
161Khách vãng lai05:32:59 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
162Khách vãng lai05:32:27 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
163Khách vãng lai05:31:34 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
164Vũ Thị Phương05:12:39 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
165Khách vãng lai05:12:27 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
166Khách vãng lai05:11:55 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
167Khách vãng lai04:21:47 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
168Khách vãng lai03:48:49 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
169Khách vãng lai03:33:39 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
170Khách vãng lai03:27:24 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
171Khách vãng lai02:45:58 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6890
172Khách vãng lai01:36:04 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
19 11 2018